Dit is een Startup

Privacyverklaring

Ook voor Schrijver op je scherm verwerkt De Schrijverscentrale persoonsgegevens voor de advisering en bemiddeling bij schrijversbezoeken in Nederland. Deze gegevens zijn tevens nodig voor een zorgvuldige contractuele en financiële afhandeling. Ook in het kader van beleidsonderzoek, educatieve doeleinden en subsidieaanvragen worden persoonsgegevens verwerkt. De Schrijverscentrale zal zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens.

De Schrijverscentrale werkt steeds meer digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De Schrijverscentrale is zich hiervan bewust en wil ervoor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft.

Met deze privacy verklaring wil De Schrijverscentrale tot uitdrukking brengen te zullen voldoen aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving en daar een goede invulling aan te geven.

Wettelijk kader

De Schrijverscentrale is verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van onder andere de volgende wettelijke kaders:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG);

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

De Schrijverscentrale gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen en houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt.

Dataminimalisatie

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens gebruikt worden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van De Schrijverscentrale goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwen

De Schrijverscentrale gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt De Schrijverscentrale voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden          

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, sluit De Schrijverscentrale een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De Schrijverscentrale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Subsidiariteit        

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit      

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking van het te dienen doel.

Procedure als er sprake is van een datalek    

Op alle persoonsgegevens die De Schrijverscentrale als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Voor zover De Schrijverscentrale gebruik maakt van externe verwerkers, heeft het met hen een overeenkomst gesloten, zodat ook zij gegevens verwerken overeenkomstig de AVG. In geval zich ondanks onze inspanningen een datalek voordoet, zullen wij overeenkomstig de AVG zowel de betrokkene als de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Schrijverscentrale en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij De Schrijverscentrale een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die De Schrijverscentrale van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deschrijverscentrale.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt De Schrijverscentrale  u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Schrijverscentrale reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Schrijverscentrale  zet zich in u zoveel ter wille te zijn. Mocht u daartoe aanleiding zien, verwijst de Schrijverscentrale u  naar de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.