Dit is een Startup

Disclaimer

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van de online diensten van Schrijver op je scherm is deze disclaimer van toepassing.

Informatie via de website

De informatie op deze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De inhoud van de website van Schrijver op je scherm wordt verzorgd door De Schrijverscentrale, met uitzondering van de voorstelvideo's van de schrijvers en illustratoren. Helaas kunnen we niet voorkomen dat onze website typefouten, onvolledigheden of onjuistheden bevat. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op onze website. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

We sluiten iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

• de op onze website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

• de inhoud en/of juistheid van de door derden op deze website geplaatste gegevens en informatie;

• schade, direct of indirect, voortvloeiende of verband houdende met het bezoek van deze website of het gebruik van onze diensten, met het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website of met storingen.

Gegevensverwerking

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om die reden bewerken en verwerken wij persoonsgegevens bij gebruik van deze website en onze diensten.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van deze website moeten bezoekers een formulier invullen, waarbij een e-mailadres en andere (persoons)gegevens moeten worden ingevuld. Hierdoor krijgt De Schrijverscentrale (als overkoepelende beheerder van Schrijver op je scherm) de beschikking over deze gegevens van de accounthouder.

Naast bovengenoemde persoonsgegevens verzamelt De Schrijverscentrale ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag deze website. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres en sessie-cookies.

Koppeling naar andere websites

Onze website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en we sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Online communicatie

Wij zullen ons toegestuurde digitale contactformulieren, bestelformulieren en/of andere berichten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, maar kunnen niet garanderen dat naar ons verstuurde formulieren en/of andere berichten tijdig door ons worden ontvangen en verwerkt. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat verwerken daarvan.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website kunnen ontstaan.